29 Ion 2018

Ymunwch yn y sgwrs am ddyfodol Cyllid yr UE yng Nghymru

Mae Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector yn WCVA, neu 3-SET fel y'i gelwir, yn cefnogi mudiadau trydydd sector sydd wrthi'n cynnal prosiectau neu gontractau a ariennir gan Ewrop, neu'r rheini sydd â diddordeb mewn gwneud hynny.

Mae'r tîm yn gwneud hyn drwy rannu gwybodaeth ar ffurf hyfforddiant, rhwydweithio a digwyddiadau. Mae 3-SET hefyd yn cynrychioli buddiannau, profiadau a phryderon y trydydd sector ac yn codi'r rhain â Llywodraeth Cymru ar ran y sector. Mae'r cyfathrebu dwy-ffordd yma'n mynd yn gynyddol bwysig wrth i Brydain baratoi at adael yr UE.

Dros y blynyddoedd, mae Cronfeydd Strwythurol yr UE wedi buddsoddi cryn dipyn yng Nghymru. Yn y rhaglen bresennol, mae 44% o gyllid yr UE yng Nghymru wedi'i glustnodi i gefnogi pobl a gwella eu sgiliau a'u gobeithion am waith.

Rhagwelir y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth bellach yn fuan am y Gronfa Ffyniant a Rennir, yr olynydd arfaethedig i Gronfeydd Strwythurol yr UE. Mae'n hollbwysig bod y trydydd sector yng Nghymru yn cael cyfle i ddweud ei ddweud ar sut beth ddylai'r gronfa olynol hon fod. Mae 3-SET yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ynglŷn â hyn i'ch helpu i gyfrannu at y sgwrs. Ymunwch â ni ar un o'r dyddiadau canlynol:

22 Chwefror Y Gogledd
28 Chwefror Y Gorllewin
1 Mawrth Y De a'r Cymoedd
22 Mawrth Y Canolbarth

Prosiect yn y trydydd sector yw SOVA ACE sy'n cynorthwyo pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru i gael at gyfleoedd hyfforddi, gwirfoddoli a chyflogaeth. Yma, maent yn sôn am eu prosiect a phwysigrwydd cyllid gan yr UE a'i effaith er gwell ar fywydau pobl yn ein cymunedau:

SOVA video welsh