5 Gorff 2019

Mae’r seremoni wobrwyo sy’n dathlu cynaliadwyedd cynyddol Cymru a sectorau ynni gwyrdd yn ei hôl am yr ail flwyddyn, ac yn cael ei chynnal gan Cynnal Cymru a RenewableUk Cymru.

SAWA winners

Ar ôl llwyddiant y digwyddiad cychwynnol y llynedd, cadarnhaodd y ddau fudiad fod y digwyddiad yn un blynyddol bellach yn dathlu gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan bobl a mudiadau ledled Cymru. 

Bydd yn cael ei gynnal eto yn Stadiwm Principality, catref carbon isel Rygbi Cymru, ar ddydd Iau Tachwedd 28ain, 2019.

Ynglŷn â'r gwobrau

Mae'r Academi Cynaliadwy yn fenter newydd cyffrous, a sefydlwyd gan Cynnal Cymru a RenewableUk Cymru i ddod â'r arbenigedd ledled y sectorau cynaliadwy ac ynni gwyrdd yng Nghymru ynghyd.

Mae'r gwobrau, sy'n pontio sectorau cymunedol, cyhoeddus a phreifat, yn dathlu cynaliadwyedd a rhagoriaeth ynni carbon isel, arloesedd ac arweinyddiaeth ledled Cymru.

Mae hyn yn hynod berthnasol gan ystyried cyd-destun presennol argyfwng yr hinsawdd.

Mae Wales & West Utilities wedi cadarnhau y bydd yn parhau i fod yn brif nawdd o'r digwyddiad gyda Llywodraeth Cymru a EDF Renewable hefyd yn parhau fel noddwyr categori.

'Gwireddu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol o lawr gwlad i fyny...'

Dywedodd Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru:

'Y gwobrau yw fy hoff ddigwyddiad bob blwyddyn wrth i ni ddathlu ymrwymiadau gwirfoddol grwpiau cymunedol, unigolion sy'n hyrwyddo mentrau trwy eu hangerdd eu hunain, a mudiadau sydd wedi gwneud penderfyniadau corfforaethol i wella pethau!

'Mae pob un o'r rhai sydd wedi'i gwneud hi i'r rownd olaf yn gwireddu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd, o lawr gwlad i fyny.' 

Dywedodd Rhys Jones, Pennaeth RenewableUK Cymru:

'Mae'r ffordd yr ydym yn rhwystro'r newid yn yr hinsawdd yn y bôn yn ymwneud â gweithredu'n gadarnhaol nawr yng Nghymru.'

'Mae'r ansawdd a'r lefel o ddiddordeb yr ydym wedi ei weld yn y digwyddiad hwn o'r cychwyn cyntaf yn dangos bod unigolion, cymunedau a busnesau ledled Cymru yn prif ffrydio cynaliadwyeddd yn fwy nac erioed, ac mewn ffyrdd sy'n darparu buddion uniongyrchol ac anuniongyrchol.'

'O ran y lleoliad, mae wedi arfer croesawu prif berfformwyr y byd felly heb amheuaeth dylai enillwyr y gwobrau deimlo'n gartrefol iawn!'

Y naw categori yw:

  • Hyrwyddwr Cynaliadwyedd
  • Prosiect Ynni Adnewyddadwy Rhagorol
  • Lle Cynaliadwy
  • Busnes Cynaliadwy
  • Arloesi Cynaliadwy yn y Sector Cyhoeddus
  • Cymuned Gynaliadwy
  • Arloesi mewn Caffael neu Gadwyn Gyflenwi Gynaliadwy
  • Menter Gymdeithasol Ragorol
  • Addysg neu Hyfforddiant Cynaliadwy

Sut y gallwch gymryd rhan

Mae mwy o wybodaeth am feini prawf mynediad ar wefan Gwobrau Academi Cynaliadwy: www.sustainableacademy.wales, ynghyd â manylion am sut i gofrestru. 

Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno erbyn canol nos ar ddydd Sul 15 Medi

Bydd tri ymgais o bob categori yn cael eu rhoi ar restr fer i gael eu rhoi gerbron pleidlais y cyhoedd.

Bydd y pleidleisiau yn cael eu hychwanegu i'r canlyniadau gan banel o feirniaid annibynnol i ddewis enillwyr. Y beirniaid sydd â'r gair olaf. 

Bydd ymgeisiwyr wedi eu rhoi ar y rhestr fer yn cael gwybod yn fuan ar ôl y dyddiad cau a byddant yn cyhoeddi'r enillwyr yn y seremoni wobrwyo ar 29 Tachwedd 2018 yn Stadwim Principality.

Mae cyfleoedd dal ar gael i noddi categorïau ac agweddau amrywiol ar y digwyddiad. I gael mwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â Lynsey Jackson ar 029 2043 1746 neu e-bost lynsey@cynnalcymru.com