A yw diogelu data yn eich mudiad chi gystal ag y dylai fod?

Fis Mai 2018 daw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd i rym. Mae angen i fudiadau ddechrau cynllunio nawr i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn pan roddir y rheoliad newydd ar waith. 

I'ch helpu i baratoi, bydd WCVA ar y cyd â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal gweminarau misol am ddim o fis Mai 2017 yn edrych ar ddiogelu data.

Cynhelir ein sesiynau #DataBwrddGwaith o gysur eich cyfrifiadur eich hun gan ymdrin â phynciau megis:

  • Marchnata uniongyrchol
  • Preifatrwydd drwy ddylunio
  • Seiberddiogelwch
  • Cais Gwrthrych am Wybodaeth

A bydd cyfle i chi benderfynu themâu i ddod drwy roi gwybod i ni beth rydych angen ei wybod.

Beth yw GDPR?

Mae GDPR yn ddull diogelu data sy'n deilwng o'r unfed ganrif ar hugain. Ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly roi mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

Helpwch i ddiogelu preifatrwydd ac osgoi dirwyon posib drwy gadw lle yn ein gweminarau a sicrhau bod eich mudiad yn cadw trefn ar bethau.

Ar y gweill - Eich paratoi at y GDPR ........ Un mis i fynd!

Hon fydd ein sesiwn derfynol yn ein cyfres gweminarau #Databwrddgwaith.

A dim ond mis i fynd byddwn yn crynhoi'r meysydd allweddol y dylai elusennau fod wedi rhoi sylw iddynt cyn GDPR.

Cofiwch ymuno â ni i gael gwybod mwy a holi Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Cynhelir y sesiwn am 2pm ddydd Mawrth, 24 Ebrill 2018. 

I gadw lle ebostiwch training@wcva.org.uk i fynegi'ch diddordeb.

Hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i'r ICO am weithio gyda WCVA i helpu'r trydydd sector yng Nghymru i baratoi at y GDPR, yn enwedig i Bethan Bonsall am gyflwyno'r sesiynau misol ac i Helen Thomas a gyflwynodd y gweminar Cais Gwrthrych am Wybodaeth fis Hydref.

Diolch yn fawr hefyd i bawb a gofrestrodd ac a ymunodd â ni ar y daith baratoi at GDPR.

Sesiynau gweminar cynharach

Wedi colli gweminar neu am ail-wylio un? Cliciwch isod i wylio recordiad o'r sesiynau:

Mai 2017 - 12 cam i helpu'ch mudiad i baratoi at GDPR

Mehefin 2017 - Codi Arian a Diogelu Data

Gorffennaf 2017 - Seiberddiogelwch

Awst 2017 - Hysbysiadau Preifatrwydd a chaniatâd

Medi 2017 - Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003

Hydref 2017 - Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Tachwedd 2017 - Diogelu Data I Ymddiriedolwyr

Rhagfyr 2017 - Preifatrwydd trwy Ddylunio

January 2018 - Rhannu Data

Chwefror 2018 - CCTV

Mawrth 2018 - Contractau, Rhwymedigaethau a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

TSSW logo