Peidiwch â bod ag ofn gofyn am ein cymorth. Mae modd gofyn cwestiynau drwy system negeseuon eDendro neu drwy gysylltu â'n Desg Gymorth ni drwy ffonio 0300 111 0124.

Mae'r cais yn gynhwysfawr - cofiwch neilltuo digon o amser i'w gwblhau.

Darllenwch y nodiadau canllawiau ym mhob adran yn drylwyr.

Cadwch eich atebion mewn dogfen ar wahân i fynd yn ôl atynt yn y dyfodol.

Lluniwch eich atebion i adlewyrchu'r cwestiynau a ofynnir. Darllenwch yr arweiniad yn ofalus iawn a sicrhau'ch bod yn rhoi sylw i bob un o bwyntiau'r arweiniad.

Os ydych yn copïo'ch atebion ac yn eu gludo i mewn o rywle arall, sicrhewch nad oes unrhyw eiriau wedi'u torri i ffwrdd.

Dogfennau a ddarperir gennych:

Sicrhewch eich bod yn lanlwytho'r holl wybodaeth ategol y gofynnir amdani. Sicrhewch fod dogfennau ategol yn enw'ch mudiad, yn gyflawn ac mai'r rhain yw'r fersiwn ddiweddaraf.

Sicrhewch fod eich holl bolisïau a dogfennau llywodraethu wedi'u llofnodi a'u dyddio gan o leiaf ddau aelod o'ch bwrdd a'ch pwyllgor rheoli. Peidiwch â mewnosod lluniau o lofnodion.

Lanlwythwch ddogfennau ategol ar ffurf PDF.

Os ydym yn gofyn i chi nodi dyddiad cofrestru neu am ddyddiad y mae polisi yswiriant yn dod i ben sicrhewch eich bod yn rhoi'r dyddiad cywir. Yn yr un modd, pan ofynnwn am ddyddiad adolygu polisi rhaid i'r dyddiad hwn fod y dyddiad pam gynhelir yr adolygiad nesaf.

Grwpiau cyfranogwyr:

Dewiswch eich grwpiau cyfranogwyr yn ddoeth - er enghraifft, os ydych yn elusen iechyd meddwl mae'n debygol mai'r grŵp targed y byddech yn ei ddewis fyddai'r rheini â chyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio, ond mae'n bosib y bydd y cyfranogwyr hyn yn perthyn i gategorïau eraill megis 18-24, 54+ neu aelwydydd heb waith ac yn y blaen. Mae dewis rhagor o grwpiau cleientiaid yn debygol o ddarparu rhagor o gyfleoedd am gyllid i chi.

Cofiwch os hoffech gael gwahoddiadau i ymgeisio am gyllid Ieuenctid fod yn rhaid i chi fod yn llwyddiannus wrth ymgeisio am gymeradwyaeth i weithio gyda'r grwpiau cleientiaid 16-17 a/neu 18-24 yn yr EQ. 

Ardaloedd daearyddol

Mae angen i chi fod yn benodol wrth drafod mudiadau cyswllt a phrosiectau blaenorol.

Wrth drafod ardaloedd daearyddol a grwpiau cyfranogwyr dylech deilwra'ch ateb i bob un a ddewisir. Peidiwch â rhoi ateb cyffredinol, union yr un fath, ar gyfer pob un.

Os ydych yn cyflwyno'ch cais o leiaf ddeuddydd cyn y dyddiad cau, bydd hyn yn rhoi amser i ni weld a ydych yn gymwys ac yna rhoi gwybod i chi am unrhyw anawsterau.

Sicrhewch fod yr holl bobl angenrheidiol yn cael eu rhoi ar y rhestr gyswllt ar eich proffil eDendro a hefyd fod y system i roi gwybod i chi am negeseuon yn gweithio'n iawn. (Mae cymorth technegol wrth ddefnyddio system eDendro ar gael gan Ddesg Gymorth eDendro Cymru (0800 3684852)).

Peidiwch â digalonni os ydych yn methu - gallwch ymgeisio eto a gallwn roi adborth i chi i'ch helpu i lwyddo ar yr ail gynnig. Cofiwch fod y broses yn un dreigl.

Cofiwch nad yw cyllid Cyflawni na chyllid Cynnwys/Cyflawni cyfunol ond ar gael i grwpiau a all dderbyn cyllid ar lefel 2 ac uwch - os ydych yn dynodi yr hoffech gyllid ar lefel 1 yn unig ni fyddwch yn gymwys i ymgeisio am gyllid Cyflawni na chyllid Cyfunol.