Yr Holiadur Cymhwysedd (EQ) yw'r cam cyntaf yn y broses ymgeisio a phan fo mudiadau'n ateb gofynion Cynhwysiant Gweithredol, fe'u hychwanegir at ein Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy (ABL) a bydd gwahoddiadau penodol i ymgeisio (ITA) am gyllid prosiect yn cael eu hanfon atynt pan fo'n berthnasol.

Diben yr EQ yw asesu pa mor addas yw'ch mudiad i gynnal prosiect Cynhwysiant Gweithredol - yn y cam hwn nid oes angen i ni gael gwybod manylion penodol y prosiect rydych yn gobeithio ei gynnal. Gwneir hynny yn y cam ITA.

I gael eu hychwanegu at yr ABL rhaid i fudiadau fodloni'r holl ofynion cymhwysedd a phasio isafswm sgôr, sef 84%, ar y cwestiynau EQ sy'n cael eu sgorio. Mae arweiniad ar bob cwestiwn a'r gofynion cymhwysedd ar gael ar y ffurflen gais.

Mae'r cais EQ yr un fath ni waeth a ydych yn bwriadu cynnal prosiect Cyflawni neu brosiect Cynnwys, i bobl dros 25 oed neu bobl ifanc 16-24 oed.

Beth a ofynnir i mi?

Mae rhan gyntaf yr EQ yn gofyn am wybodaeth ynglŷn â'r mudiad megis strwythur gweithredu, unrhyw gyrff rydych wedi cofrestru â nhw (yn bennaf rhif cofrestru â'r Comisiwn Elusennau a Thŷ'r Cwmnïau a'r dyddiad cofrestru yn y mwyafrif o achosion), disgrifiad o nod ac amcanion cyffredinol eich mudiad a gwybodaeth ynglŷn â'ch strwythur staff.

Yn nes ymlaen yn y cais gofynnir i chi ddewis y grŵp cleientiaid yr hoffech weithio gyda nhw ar brosiect Cynhwysiant Gweithredol yn y dyfodol.

Gallwch ddewis o'r rhestr isod:

 • Pobl ifanc 16-17 oed
 • Pobl ifanc 18-24 oed
 • Pobl â sgiliau Isel
 • Pobl â Chyflyrau Iechyd sy'n Cyfyngu ar eu Gallu i Weithio
 • Gofalwyr
 • Pobl o Aelwydydd Heb Waith
 • Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Pobl 54+ oed.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn deall y rhwystrau sy'n wynebu'r grŵp targed maent yn dymuno ei gefnogi a'r ffordd y bydd y ddarpariaeth y gallant ei chynnig yn mynd i'r afael â'r rhwystrau hynny.

Rhaid darparu enghreifftiau perthnasol i ddangos profiad go iawn o weithio gyda phob grŵp targed neu fel arall gallwch ddisgrifio cynlluniau pendant sydd yn eu lle i weithio gyda phob un o'r grwpiau.

Gofynnir i chi hefyd ddewis yr ardaloedd yr ydych yn bwriadu recriwtio cyfranogwyr ohonynt.

 

Gallai'r rhain fod:O Ddwyrain Cymru

A/neu: o Orllewin Cymru a'r Cymoedd

 • Caerdydd
 • Casnewydd
 • Sir y Fflint
 • Sir Fynwy
 • Wrecsam
 • Bro Morgannwg
 • Powys
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Ynys Môn
 • Gwynedd
 • Caerffili
 • Blaenau Gwent
 • Rhondda Cynon Taf
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Abertawe
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Torfaen
 • Merthyr Tudful
 • Sir Gaerfyrddin 

Mae'n ofynnol gennym i chi ddangos eich bod yn gallu derbyn cyfranogwyr drwy atgyfeiriadau neu fod gennych gyfranogwyr yn barod i gymryd rhan yn y prosiect a hefyd eich bod yn gallu atgyfeirio unigolion ymlaen at gyfleoedd amrywiol.

Gallai'r mudiadau cyswllt fod yn ganolfannau gwirfoddoli lleol, yn grwpiau elusennol neu gymunedol eraill, y Ganolfan Byd Gwaith leol, Gyrfa Cymru, colegau a chyflogwyr lleol. Disgrifiwch gysylltiadau penodol.

Os nad yw'r cysylltiadau hyn gennych yn barod, bydd angen i chi egluro sut rydych yn gwybod y byddant gennych yn y dyfodol agos.

Bydd angen i chi hefyd ddangos bod gennych gefnogaeth y gymuned dan sylw.

Wrth drafod ardaloedd daearyddol a grwpiau cyfranogwyr bydd angen i chi deilwra'ch ateb i bob un a ddewisir, yn hytrach na rhoi ateb cyffredinol, union yr un fath, ar gyfer pob un.

Mae yna bump lefel bosib o gyllido:

 • Bydd lefel 1 yn ariannu prosiectau hyd at £25,000 (Cynnwys yn unig)
 • Bydd lefel 2 yn ariannu prosiectau rhwng £25,001- £75,000
 • Bydd lefel 3 yn ariannu prosiectau rhwng £75,001 - £150,000
 • Bydd lefel 4 yn ariannu prosiectau rhwng £150,001 - £400,000
 • Bydd lefel 5 yn ariannu prosiectau rhwng £400,001 - £1.5 miliwn

Mae pob un o'r uchod yn cynnwys cyllid cyfatebol (eich cyfraniad tuag at gyfanswm cost y prosiect).

Byddwn yn gofyn i chi am eich cyfrifon ariannol ac yn defnyddio'r wybodaeth rydych yn ei darparu i gynnal gwerthusiad ariannol i bennu faint o gyllid y byddwn yn gallu dyfarnu i'ch mudiad yn y cam ITA.

Dogfennau Gofynnol:

Bydd angen i chi gyflwyno nifer o ddogfennau a pholisïau i gefnogi'ch cais gan gynnwys eich:

 • Dogfen Lywodraethu (gall hon fod yn Gyfansoddiad, Memorandwm a/neu Erthyglau Cymdeithasu, ac yn y blaen)
 • Polisi Iechyd a Diogelwch
 • Polisi Amgylcheddol
 • Polisi iaith (os nad oes gennych un bydd angen i chi ateb cwestiwn ychwanegol ynglŷn â'r Gymraeg)
 • Cod Ymddygiad
 • Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo
 • Pilisi Diogelu Data
 • a'ch polisi Gwrthdaro Buddiannau.

Mae'r daflen wybodaeth hon yn rhoi arweiniad i fudiadau sy'n cyflwyno holiaduron cymhwysedd i gronfeydd Cynhwysiant Gweithredol WCVA -  Arweiniad a rhestr wirio polisïau  

Gallwn ddarparu enghreifftiau o ddogfennau addas a thaflenni cynghori i fudiadau sydd heb yr holl ddogfennau gofynnol ar hyn o bryd - ond maent i gyd yn ofynnol.

Rhaid i bob un o'r dogfennau uchod a gyflwynir i ni fod wedi'u llofnodi a'u dyddio gan ddau aelod o'ch bwrdd a phwyllgor rheoli, ac yna eu sganio i ffurf PDF. Hefyd mae modd defnyddio llofnodion digidol ond peidiwch â mewnosod lluniau o lofnodion.

Bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth ariannol (eich cyfrifon diweddaraf o'r tair blynedd diwethaf neu gyfrifon rhagolygol ar gyfer mudiadau llai na 12 mis oed).

Os oes gennych gopi o'ch strwythur staff, dylech ei lanlwytho.

Byddwn yn gofyn i chi hefyd gyflwyno tystiolaeth o yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr ac unrhyw dystysgrifau sydd gan eich mudiad ac egluro'r ffordd rydych yn gweithio tuag at egwyddorion sicrhau ansawdd (Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, PQASSO, Buddsoddwyr mewn Pobl, ac yn y blaen). Os nad oes gennych ardystiad sicrhau ansawdd bydd disgrifiad rhesymol yn ddigon.

eDendro Cymru

Rhaid cyflwyno pob EQ drwy'r system e-dendro arlein: https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html.

I gyflwyno EQ, rhaid i fudiadau greu cyfrif proffil eDendro. Cyflwynir pob EQ yn electronig - does dim modd ei gyflwyno ar bapur.

Croesawir ceisiadau Cymraeg a Saesneg. Mae'r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael ar eDendro Cymru. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Proses Dreigl:

Mae'r holiadur yn agored ar sail dreigl - mae pob rownd EQ yn agored am fis a phan mae'n cau mae un newydd yn agor yn awtomatig.

Ar ôl pob dyddiad cau, rydym yn asesu'r ceisiadau ac yn rhoi gwybod y canlyniad yn y mis dilynol drwy system negeseuon eDendro.

Unwaith rydych ar yr ABL rydych yn aros arni drwy gydol Cynhwysiant Gweithredol - os ydych am ychwanegu grwpiau cyfranogwyr neu ardaloedd daearyddol pellach gallwch wneud hynny drwy gyflwyno EQ newydd yn yr un ffordd. Gallwch hefyd ofyn am lefelau cyllido ychwanegol.

Peidiwch â digalonni os ydych yn methu - gallwch ymgeisio eto a gallwn roi adborth i chi i'ch helpu i lwyddo ar yr ail gynnig.

Cymorth gyda'r EQ:

Mae cymorth technegol wrth ddefnyddio system eDendro ar gael gan Ddesg Gymorth eDendro Cymru (0800 3684852).

Rhaid i bob cwestiwn ynglŷn â chymhwysedd a'ch atebion EQ gael eu cyflwyno drwy system negeseuon eDendro neu drwy gysylltu â'n Desg Gymorth ni drwy ffonio 0300 111 0124.

Cyn ffonio cymerwch olwg ar y tiwtorialau arlein sydd ar gael.

Gellir anfon ebyst cyffredinol ynglŷn â Cynhwysiant Gweithredol i activeinclusion@wcva.cymru

Gall y gweminar cyfarwyddol canlynol eich arwain drwy   Sut i lawrlwytho a mewnforio ymatebion yr Holiadur Cymhwysedd (ar gyfer ailgyflwyniadau)