Dyma pryd rydych yn cyflwyno'ch cynigion i gynnal prosiect Cynhwysiant Gweithredol, boed yn brosiect Cyflawni, yn brosiect Cynnwys neu'n brosiect Cynnwys/Cyflawni Cyfunol. Trosolwg cryno a geir yma - bydd rhagor o wybodaeth ar gael drwy ddogfennau canllaw, un wrth un ac yn y cais ei hun unwaith mae'ch mudiad wedi pasio'r EQ.

Anfonir gwahoddiadau i ymgeisio (ITA) ar gyfer Cyflawni a Chynnwys at ymgeiswyr drwy system eDendro - fel gyda'r EQ rhaid cyflwyno pob cais drwy'r system e-dendro arlein.

Fe'ch gwahoddir i rowndiau a ystyrir yn addas i'ch mudiad - byddwn yn seilio hyn ar y lefelau cyllido, yr ardaloedd daearyddol a'r grwpiau targed a amlinellir yn y llythyr sy'n rhoi gwybod canlyniad eich EQ.

Sylwch na fyddwch yn cael cyllid i gynnal prosiect Cyflawni neu brosiect Cynnwys/Cyflawni Cyfunol ond os ydych wedi'ch cymeradwyo am gyllid ar lefel 2 neu uwch.

Ni fyddwch yn cael ITA am gyllid ieuenctid ond os ydych wedi'ch cymeradwyo i weithio gyda'r grwpiau cleientiaid 16-17 a/neu 18-24 oed.

Bydd gennych tua mis i gwblhau'r cais ar ôl cael y gwahoddiad. Yna bydd y rownd ymgeisio yn cau a'r broses asesu yn dechrau. Fel arfer byddwch yn cael gwybod canlyniad y cais tua mis a hanner wedyn.

Sgorio:

Mae dwy ran i'r cais - yr ochr ysgrifenedig a chwblhau proffil (ffurflen Excel a ddarperir gyda'r cais y mae angen ei lawrlwytho).

Daw 70% o'ch cyfanswm sgôr o'r ochr ysgrifenedig a 30% o broffil y prosiect. Nodir pwysoliad pob cwestiwn ar y ddogfen ITA i chi ddeall pwysigrwydd pob cwestiwn.

Manyleb y grant:

Bydd gan bob ITA Fanyldeb Grant benodol wedi'i hatodi iddo - rhaid ei lawrlwytho a'i ddarllen yn drylwyr cyn ymgeisio gan ei bod yn amlinellu ein gofynion penodol. Tra mae'r manylebau yn eithaf tebyg ym mhob rownd bydd yna bethau allweddol ynddynt sy'n benodol i bob rownd, ac felly mae angen darllen y fanyleb yn drylwyr.

Mae'r fanyleb yn rhoi gwybodaeth ynglŷn â lefel y cyllid cyfatebol sy'n ofynnol ar gyfer y cais, pryd y mae'n rhaid i'r prosiect orffen, ein gofynion gwasanaeth penodol (er enghraifft, darparu cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol, cynnal chwiliadau am swyddi a darpariaeth i wella sgiliau cyflogadwyedd), faint o gyllid sydd ar gael, y grwpiau cyfranogwyr a'r ardaloedd rydym yn disgwyl i chi recriwtio cyfranogwyr ohonynt ac ymgysylltu â nhw, y ganran ddisgwyliedig o'r cyfranogwyr sy'n gwneud cynnydd drwy'r prosiect (er enghraifft, nifer y cyfranogwyr sy'n dechrau cyflogaeth, gwirfoddoli, neu gyfleoedd dysgu pellach) a'n gofynion sefydliadol (er enghraifft, y gallu i roi rheolaethau ariannol cadarn ar waith i sicrhau cydymffurfio â rheoliadau Ewropeaidd a'r gallu i sicrhau bod yr holl gyfranogwyr yn gymwys ar gyfer y prosiect).

Yr ochr ysgrifenedig:

Ceir dau gwestiwn ar bymtheg - y saith cyntaf sydd bwysicaf gan eu bod yn gwestiynau ag 'isafswm sgôr', sy'n golygu os ydych yn methu gyda'r cwestiynau hyn ni fydd eich cais yn cael ei asesu yn llawn. Dyma'r cwestiynau hynny:

 • Rhowch ddisgrifiad o'ch prosiect arfaethedig.
 • Eglurwch sut y mae'r gweithgareddau arfaethedig yn bodloni manyleb y grant.
 • Eglurwch sut y byddwch yn recriwtio cyfranogwyr, yn adnabod ac yn diwallu eu hanghenion, yn eu cefnogi ac yn cyflawni'r targedau a nodir ym mhroffil eich prosiect.
 • Eglurwch sut rydych yn gwybod y byddwch yn cyflawni'r targedau a nodir ym mhroffil eich prosiect.
 • Eglurwch sut y byddwch yn gwneud cysylltiadau ac yn osgoi dyblygu.
 • Dangoswch y bydd trefniadau effeithiol wedi'u sefydlu ar gyfer rheoli pob agwedd ar wariant ariannol y prosiect a sicrhau bod y targedau hyn yn rhai realistig ac yn rhai y gellir eu cyflawni.
 • Dangoswch fod gennych yr adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r prosiect, gan gynnwys profiad perthnasol, personél, prosesau ac adnoddau i ddefnyddio System Data Prosiectau arlein WCVA.

Mae'r deg cwestiwn arall yn canolbwyntio ar sut rydych yn bwriadu hyrwyddo'ch prosiect, sut rydych yn bwriadu cychwyn a chau'ch prosiect yn ddigonol, pa brofiad blaenorol sydd gennych o gynnal prosiectau tebyg, sut y byddwch yn rheoli'r prif risgiau i'ch prosiect, sut y byddwch yn olrhain cynnydd cyfranogwyr pan fyddant wedi gadael eich prosiect, sut y byddwch yn cynnig darpariaeth Gymraeg a sut y byddwch yn cynnwys themâu gwrthdlodi a chynhwysiant cymdeithasol, datblygu cynaliadwy a chyfle cyfartal yn eich prosiect.

Nodir pwysoliad pob cwestiwn ar y ddogfen ITA i chi ddeall pwysigrwydd pob cwestiwn.

Fe'ch anogir i ddarparu dogfennau cefnogol - llythyrau cefnogaeth gan fudiadau cyswllt, geirdaon ynglŷn â pherfformiad ar brosiectau blaenorol.

Proffil y prosiect:

Yn y proffil ceir adran i chi ddarparu costau ariannol arfaethedig eich prosiect Cynhwysiant Gweithredol. Mae'n cynnwys hefyd adran i chi boblogi'ch targedau arfaethedig o ran cyfranogwyr.

O ran cyllid y prosiect, rydym yn defnyddio model costau syml i sicrhau y gallwch adennill, yn deg, cost lawn cynnal prosiect. Byddech yn casglu ynghyd eich holl gostau Uniongyrchol.

Ystyrir costau yn rhai uniongyrchol 'lle gall cyswllt uniongyrchol rhwng y gost a'r gweithgareddau a gefnogir gan yr UE gael ei ddangos a'i fesur yn rhwydd heb yr angen i ystyried methodolegau dosrannu mympwyol.' - dyfyniad o ddogfen gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Rheolau cymhwystra ac amodau ar gyfer cael cymorth o'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020. Felly os oes angen i chi wneud cyfrifiad cymhleth, er enghraifft, yn seiliedig ar ddosrannu oriau staff neu ofod swyddfa, mae'n annhebygol y bydd y gost honno'n cael ei hystyried yn gost uniongyrchol.

Byddai canran o'ch costau uniongyrchol staff (naill ai 15% neu 40%) wedyn yn cael ei hychwanegu er mwyn darparu ar gyfer costau anuniongyrchol neu 'orbenion' (15%) neu holl gostau eraill y prosiect (40%).

Dyma'r diffiniad o gostau anuniongyrchol: 'costau neu weithgareddau cymwys y mae eich prosiect yn cael budd ohonynt mewn rhyw ffordd ond lle nad yw gwerth y costau hyn yn gallu cael ei gysylltu'n uniongyrchol â'ch prosiect penodol am ei bod yn anodd, neu'n amhosibl, meintioli union swm sy'n briodoladwy i un prosiect yn unig' - dyfyniad o ddogfen gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Rheolau cymhwystra ac amodau ar gyfer cael cymorth o'r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020.

Byddai'r rhain yn gostau y mae'r prosiect wedi'u cael ond nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig 100% - er enghraifft, costau rhyngrwyd/rhentu llinell ffôn, offer swyddfa a/neu gostau postio.

Felly, does dim angen rhestru costau anuniongyrchol mewn unrhyw ffordd.

Bydd yna ofyniad ar gyfer cyllid cyfatebol i bob ymgeisydd. Fel y soniwyd yn flaenorol, nodir y ganran ym manyleb y grant.

Gall cyllid cyfatebol fod ar ffurf Costau mewn nwyddau (adnoddau nad ydynt yn rhai ariannol sydd ar gael i'r prosiect am ddim gan drydydd partïon) neu amser gwirfoddolwyr neu gall fod ar ffurf cronfeydd ariannol wrth gefn. Serch hynny, ni allwch ddefnyddio cronfeydd yr EU fel cyllid cyfatebol i'ch prosiect.

Bydd yna arweiniad ar broffil y prosiect ar gael fel atodiad i'w lawrlwytho gyda'r cais.

Croesawir ceisiadau Cymraeg a Saesneg. Mae'r fersiynau Cymraeg a Saesneg ar gael ar eDendro Cymru. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cymorth gyda'r ITA:

Mae cymorth technegol wrth ddefnyddio system eDendro ar gael gan Ddesg Gymorth eDendro Cymru (0800 3684852).

Rhaid i bob cwestiwn ynglŷn â'ch cais gael eu cyflwyno drwy system negeseuon eDendro neu drwy gysylltu â'n Desg Gymorth ni drwy ffonio 0300 111 0124.

Gellir anfon ebyst cyffredinol ynglŷn â Cynhwysiant Gweithredol i activeinclusion@wcva.cymru

Cymhwysedd

Pobl dros 25 oed:

Rhaid i bob cyfranogwr fod naill ai'n economaidd anweithgar neu'n ddi-waith yn yr hirdymor (dros 12 mis). Bydd hefyd angen i gyfranogwyr fod yn o leiaf un o'r categorïau canlynol:

 • Pobl â sgiliau isel/dim sgiliau
 • Pobl â Chyflwr Iechyd sy'n Cyfyngu ar eu Gallu i Weithio
 • Gofalwyr
 • Pobl o Aelwydydd heb Waith
 • Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

16-24:

Rhaid i bob cyfranogwr beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Byddwn yn targedu cyllid at y grwpiau canlynol:

 • Pobl ifanc rhwng 18 a 24 oed
 • Pobl â sgiliau isel/dim sgiliau
 • Pobl ag anableddau neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eu gallu i weithio (gan gynnwys camddefnyddio sylweddau neu alcohol)
 • Gofalwyr a phobl â chyfrifoldebau gofalu
 • Pobl o Aelwydydd heb Waith
 • Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Bydd disgwyl i chi wirio a oes yna unrhyw ddarpariaeth leol, cenedlaethol neu ranbarthol a allai fod yn fwy addas i ddarpar gyfranogwyr, er enghraifft, TRAC yn y Gogledd neu Pontydd i Waith yn y De.

Cymunedau am Waith / Cymunedau yn Gyntaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ei phrosiect ei hun a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ym mhob un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, sef Cymunedau am Waith. Pan fo cyfiawnhad a phrawf cryf nad oes dim dyblygu, gall Cynhwysiant Gweithredol fod ar waith yn yr arda