Estyn llaw, gwella bywydau

GWYBODAETH PWYSIG

Gallwch nawr cyrchu'r Holiadur Cymhwyster ar gyfer y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol trwy Porthol Ceisiadau Amlbwrpas (MAP) newydd CGGC at https://map.wcva.cymru

Os ydych eisoes yn Fuddiolwr Cymeradwy, byddwn yn anfon e-bost atoch yn egluro sut i fewngofnodi i'ch manylion presennol. Os nad ydych wedi clywed gennym, cysylltwch â activeinclusion@wcva.cymru

 

 

 

Rheolir y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) gyda chymorth ariannol y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Ei nod yw lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella cyflogadwyedd pobl sydd dan anfantais ac sydd bellaf o'r farchnad lafur.

Mae WCVA, fel Corff Cyfryngol sy'n gweithredu ar ran Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), yn cynnig cyllid yn y meysydd canlynol:

• Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar gyfer cyfranogwyr sydd dros 25 oed.
• Dwyrain Cymru ar gyfer cyfranogwyr sydd dros 25 oed.
• Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar gyfer cyfranogwyr sydd rhwng 16 a 24 oed.
• Dwyrain Cymru ar gyfer cyfranogwyr sydd rhwng 16 a 24 oed.

Mae'r meysydd cyllido hyn yn mynd i'r afael â'r flaenoriaeth 'trechu tlodi ac allgáu cymdeithasol' drwy gynyddu cyfranogi yn y farchnad lafur a helpu pobl i gael at gyflogaeth gynaliadwy (i bobl dros 25 oed) a 'chyflogaeth a chyrhaeddiad pobl ifanc' (i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed).

Bydd y gronfa yn gweithio gyda'r rheini sydd wedi'u dynodi eu bod yn ddi-waith yn yr hirdymor neu'n economaidd anweithgar ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth (i bobl dros 25 oed) neu nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed).

Cynhelir Cynhwysiant Gweithredol drwy ddau linyn sy'n ategu ei gilydd:

Cynnwys button Cyflawni button