Mae gwasanaeth Cyngor Cyllido WCVA yn cynnig cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth i helpu mudiadau i ddod yn gynaliadwy yn ariannol. Rydym yn edrych ar yr ystod lawn o ffynonellau cyllido a’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn cefnogi dull strategol o weithio. Mae hefyd yn gweithio gyda chyllidwyr a llunwyr polisïau i gynrychioli’r trydydd sector yng Nghymru mewn perthynas â chyllid a materion ariannol.

Mae helpu'r sector i ganfod a sicrhau cyllid yn rôl allweddol i WCVA ac igynghorau gwirfoddol sirolyng Nghymru.  

Mae gwasanaeth cyngor cyllido WCVA yn helpu grwpiau gwirfoddol a chymunedol i wneud y canlynol:

  • Edrych ar opsiynau ar gyfer cynaliadwyedd ariannol ac arallgyfeirio ei gymysgedd gyllido
  • Gwella nifer y ceisiadau llwyddiannus i gyrff dyfarnu grantiau
  • Cynyddu rhoddion drwy gyngor a hyfforddiant ar godi arian a rhoddion effeithlon o ran treth
  • Meithrin eu gallu i dendro a chyflwyno gwasanaethau cyhoeddus
  • Hwyluso incwm o Ewrop, gan sicrhau bod y trydydd sector yng Nghymru yn rhanddeiliad allweddol yn y gwaith o gynllunio a chyflwyno'r rownd nesaf o gyllid Ewropeaidd
  • Annog a chefnogi mentrau cymdeithasol a chynyddu masnachu yn y sector
  • Cefnogi staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr i sicrhau eu bod yn fedrus ac yn barod i ymateb i'r newid yn yr amgylchedd cyllido
  • Gwella cynaliadwyedd drwy fenthyciadau a ffurfiau newydd eraill ar gyllid (buddsoddiad cymdeithasol?)
  • Edrych ar weithio ar y cyd, ceisiadau consortia neu ar y cyd, ac uno
  • Cefnogi'r sector i weithredu safonau cydraddoldeb, amgylcheddol ac ansawdd priodol

I gael gwybod mwy am wasanaeth cyngor cyllido WCVA, cysylltwch â ni.