Mae rhannau o Gymru yn elwa o gronfeydd Ewropeaidd a gyda’i gilydd gelwir y rhain Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd

blue globe icon


Beth ydynt?
Cymorth Datblygu gan yr UE

 

Pwy sy'n ei gael?
28 Aelod-wladwriaeth

 

 

Pink arrowsPryd rydym yn ei gael?
Cylchoedd cyllido 7 mlynedd
2014-2020 ar hyn o bryd

 

Pam rydym yn ei gael?
I gynyddu cyfoeth hyrwyddo
datblygiad a chydlyniant
cymdeithasol

  

Yellow BriefcaseSut rydym yn ei gael?
Mae'r arian yn dod trwy'r
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd
Cymru (WEFO)

 

Faint rydym yn ei gael?
£1.8 biliwn rhwng 2014-
2020
I gael gwybod mwy am y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, gweler ein Taflen Wybodaeth - Trosolwg o'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020


Mae'r trydydd sector gan amlaf yn cael at y ddwy gronfa ganlynol:

 

Yellow man iconCronfa Cymdeithasol Ewrop (ESF)

Pobl yw hanfod ESF. Ei diben yw gwella cyfleoedd am gyflogaeth, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a buddsoddi mewn sgiliau drwy ddarparu cymorth i helpu pobl i wireddu eu potensial.

 

 

 

 

 

Building icon

Cronfa Datblygu Rhanbarthol Wrop (ERDF)

Busness a seilwaith yw hanfod ERDF. Ei diben yw cefnogi ymchwil, cryfhau busnesau, hyrwyddo ynni adnewyddadwy a gwella seilwaith.

 

 

 

Y ddwy gronfa arall yw Cronfa Amaethyddiol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Chronfa Pysgodfeydd Ewrop. Mae'n siwr eich bod eisoes wedi dyfalu bod y rhain yn ymwneud ag amaethyddiaeth a physgod!

 

Sut caiff yr arian ei ddyrannu?

 

Mae'r rhan fwyaf yn mynd iOrllewin Cymru a'r Cymoeddsydd wedi'i ddynodi'n rhanbarth llai datblygedig. Mae swm llai yn mynd i Ddwyrain Cymru sydd wedi'i ddynodi'n rhanbarth mwy datblygedig. Cynhelir prosiectau naill ai yn Nwyrain Cymru neu yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, ni ellir eu cymysgu. Er enghraifft, mae gan Cynhwysiant Gweithredol 4 phrosiect wedi'u cymeradwy: Pobl dros 25 oed Dwyrain Cymru, Pobl dros 25 oed Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, Ieuenctid Dwyrain Cymru ac Ieuenctid Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.
 

ESIF