Mae’r Loteri Genedlaethol yn ffynhonnell bwysig i fudiadau gwirfoddol a chymunedol. Mantais fawr arian y Loteri yw ei bod yn gallu rhoi symiau cymharol fawr o arian, ond yn achos rhai o’u cronfeydd bydd rhaid i chi ddod o hyd i arian cyfatebol o ffynhonnell arall i gyd-fynd â’u harian hwy.

Mae arian y Loteri'n cael ei ddosbarthu gan bedwar corff dosbarthu ar ddeg sy'n penderfynu'n annibynnol pa brosiectau a fu'n llwyddiannus yn eu cais am grant. Y cyrff dosbarthu sy'n berthnasol i Gymru yw:

Y Gronfa Loteri Fawr - mae hon yn gronfa sy'n ymdrechu i drawsnewid cymunedau, ac mae arian ar gael i grwpiau bach sy'n gweithio ar lefel leol ac i brosiectau cyfalaf mawr, gyda'r nod o adfywio cymunedau.

Cyngor Celfyddydau Cymru - sy'n gyfrifol am ariannu a datblygu'r celfyddydau yng Nghymru. Mae'n dosbarthu nawdd i sefydliadau celfyddydol ac unigolion ar gyfer prosiectau celfyddydol penodol.

BFI - dyma'r asiantaeth strategol a gefnogir gan y Llywodraeth ar gyfer ffilmiau yn y DU. Ei phrif nod yw symbylu diwydiant a diwylliant ffilm cystadleuol, llwyddiannus a bywiog yn y DU, a hybu'r mwynhad a'r ddealltwriaeth fwyaf posibl o sinema yng ngwledydd a rhanbarthau'r DU.

Chwaraeon Cymru - yw'r mudiad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a hamdden. Mae'n rhedeg nifer o gynlluniau gyda'r nod o gynyddu cyfranogiad a gwella perfformiad mewn chwaraeon yng Nghymru.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri - yn rhoi grantiau i ddiogelu ac agor treftadaeth y genedl. Mae'n ariannu costau cyfalaf mawr amgueddfeydd, adeiladau hanesyddol, tir a chasgliadau, ac mae hefyd wedi cyflwyno amrywiaeth o gynlluniau grant llai a chanolig, gan gynnwys Eich Treftadaeth a'r Cynllun Treftadaeth Lleol.