Mae gan y rhan fwyaf o adrannau’r llywodraeth ganolog raglenni cyllido ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chymunedol. Mae’r cynlluniau grant wedi eu cynllunio i gyd-fynd ag amcanion polisi a chanlyniadau rhaglenni pob adran unigol.

Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig amrywiaeth eang o grantiau i fudiadau ledled Cymru, megis y sector gwirfoddol, awdurdodau lleol a phartneriaethau Cymunedau yn Gyntaf. Defnyddir y grantiau i ddarparu gwasanaethau sy'n diwallu anghenion cymunedau yng Nghymru, megis gwella tai, addysg ac adfywio ardaloedd difreintiedig.

Mae cyllid y Llywodraeth ar gael hefyd trwy amrywiaeth o asiantaethau cysylltiedig, megis Cyrff Cyhoeddus a Noddir gan y Cynulliad (CCNCau), er enghraifft, Cyngor y Celfyddydau a Chwaraeon Cymru.

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o newidiadau a datblygiadau ym mholisïau a strwythurau'r llywodraeth. Gall blaenoriaethau, meini prawf ac enwau adrannau'r llywodraeth hefyd newid, a bydd rhaglenni cyllido hefyd yn newid yn eu sgil.

Mae rhai o raglenni cyllido'r llywodraeth yn agor yn flynyddol ar delerau cystadleuol gyda dyddiadau cau penodol. Fodd bynnag, mae rhai adrannau'n ariannu'r Trydydd sector trwy gysylltiadau cyllido uniongyrchol gyda mudiadau sy'n gweithio mewn maes sydd â pherthynas uniongyrchol â'u buddiannau. I raddau helaeth, mae'r pwyslais yn awr ar 'gyllido strategol', sy'n ymdrech i gefnogi polisïau penodol yr adran.