Wrth ddatblygu’ch syniadau am brosiect neu’ch cais am grant efallai y bydd yr adnoddau canlynol o gymorth.

Buddsoddi yn Natur Cymru
Ceir bellach ystod eang o dystiolaeth sy'n dangos y ffordd y mae amgylcheddau cadarn, o safon, a threulio amser ynddynt, yn rhoi buddion niferus i iechyd a llesiant, ffyniant economaidd a chydlyniant cymunedol. Maent hefyd yn allweddol i warchod cymunedau rhag heriau megis tywydd eithafol ac ansawdd aer gwael.

Mae Buddsoddi yn Natur Cymru yn cefnogi unrhyw grŵp cymunedol neu fudiad trydydd sector sydd am weithio gyda'r amgylchedd naturiol i fwynhau'r buddion hyn - ac i'w gwarchod i genedlaethau'r dyfodol. Ariennir y rhaglen gan Llywodraeth Cymru, a'i rhoi ar waith gan WCVA.

Gall tîm Buddsoddi yn Natur Cymru ddarparu gwybodaeth, eich cyfeirio at gyngor arbenigol a'ch cysylltu â phartneriaid perthnasol drwy wasanaeth cymorth dros y ffôn a thrwy ebost. Mae ein tudalennau gwe yn cynnig enghreifftiau o weithgareddau i grwpiau o bob math a maint sy'n cyd-fynd â'r 3 thema yng Nghynllun Grant y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ogystal â dolenni at gymorth gyda pholisïau, cyllid a phethau ymarferol.

I gael cymorth yn lleol yn ogystal â chyngor cyffredinol ar ddechrau neu gynnal prosiect, cofiwch y gallwch hefyd gysylltu â'ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol.


Yn ogystal, gall yr adnoddau canlynol eich helpu i adeiladu ar eich syniadau am brosiect yn un o themâu'r cynllun:
Bee -blog

Bioamrywiaeth

Hanfod y thema bioamrywiaeth yw 'diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol'.

Mae sawl adnodd allweddol yn helpu i egluro cyflwr gwael ein bioamrywiaeth ar hyn o bryd a bygythiadau hyn i'r 'gwasanaethau ecosystem' yr ydym yn dibynnu ar yr amgylchedd naturiol amdanynt. Pethau fel aer glân, dŵr glân, bwyd a meddyginiaeth.

Ymysg yr adnoddau pwysig y mae:


I gael gwybod am rywogaethau yn eich ardal leol a'r camau gorau y gallwch eu cymryd i'w cefnogi gallwch gymryd golwg ar eich Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, cysylltu â'ch Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Leol ( Y Gogledd, Y De, Y Gorllewin, a'r Canolbarth), dod o hyd i'ch Ymddiriedolaeth Natur leol neu gymryd golwg ar dudalennau gwe Buddsoddi yn Natur Cymru ynglŷn â 'Gwneud Lle i Fyd Natur'.

Green -bottle 2-e 1355931384859

Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi
Nod y thema hon yw 'hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir'. Bydd hyn yn helpu i leihau'r costau amgylcheddol ac ariannol sydd ynghlwm wrth adnoddau a wastraffir ac yn helpu i sicrhau economi gylchol lle ystyrir gwastraff yn adnodd.

I gael gwybod mwy am yr economi gylchol a beth mae'n ei olygu, ewch ar wefan WRAP Cymru. Ceir yma hefyd enghreifftiau o syniadau i leihau gwastraff megis prosiectau 'Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff' a 'Caru Eich Dillad'. Am fwy o syniadau economi gylchol ymunwch â  Fareshare Cymru a mentrau Repair Café  neu sefydlwch eich cynllun lleol eich hun.

Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn cynnig gwybodaeth ddefnyddiol am ymchwil a pholisïau gwastraff yn yr adran 'Dogfennau Briffio ac Ymchwil' yn ogystal ag enghreifftiau lu o gymunedau yn mynd ati i fynd i'r afael â gwastraff a sbwriel ar lefel leol y fro. Mae Taclo Tipio Cymru hefyd yn cynnig adnoddau a syniadau ymgyrchu i fynd i'r afael â sbwriel. Mae'r Gymdeithas Cadwraeth Forol yn cynnig cyngor ar lanhau traethau a sbwriel yn y môr ac yn cynnal BeachWatch ledled Prydain.

Os ydych am roi cynnig ar fentrau ailddefnyddio neu uwchgylchu, mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn darparu cymorth i fentrau cymdeithasol yng Nghymru ac mae Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol WCVA yn ffynhonnell arall o gyngor a chyllid.

Urban Greening

Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach
Mae'r thema hon yn gyfle gwych i ariannu gweithgareddau sy'n dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd cyfleusterau cymunedol a mannau gwyrdd. Os ydych yn ystyried rhoi prosiect at ei gilydd i hyrwyddo neu wella man gwyrdd neu adeilad cymunedol efallai y bydd yr adnoddau canlynol o gymorth i gael syniadau a data ymchwil:

Mae mudiadau fel Cadwch Gymru'n Daclus, Glandŵr Cymru, Groundwork Cymru a Groundwork Gogledd Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth ac astudiaethau achos sy'n rhoi syniadau ac ysbrydoliaeth.


I gael gwybod mwy am y polisïau cenedlaethol y mae'r gronfa hon yn mynd ati i'w cefnogi, gweler y dolenni isod:

Nod Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yw gwarchod ein hadnoddau naturiol i genedlaethau'r dyfodol a dyma animeiddiad byr ac adnoddau yn egluro'r Ddeddf.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cynnig ffordd o sicrhau datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Mae gan WCVA dudalennau gwe sy'n egluro ' Popeth mae angen i chi wybod'.