Rhaglen grant newydd i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol.

Beth yw e'?
Rhaglen gyllido newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei redeg gan WCVA. Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.

Faint o arian sydd ar gael? 

Bydd grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999 ar gael i brosiectau sy'n ateb meini prawf y cynllun. Maint y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn.

Mae'r brif rownd grantiau ar gyfer grantiau rhwng £5,000 - £49,999 ar agor o 21 Hydref 2019 ac yn cau 13 Ionawr 2020

Gellir ariannu prosiect o Arwyddocâd Cenedlaethol yn rownd yr Hydref - gyda gwerth rhwng £50,000 - £250,000. Gellir ymgeisio o 30 Hydref a'r dyddiad cau yw 22 Ionawr 2020 ar gyfer prosiectau sy'n cychwyn heb fod yn gynharach nag 8 Ebrill 2020.

Pwy a beth y bydd yn ei ariannu?

Mae disgwyl i'r gronfa fod yn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r themâu canlynol:

Landfill Icons - Biodiversity (Welsh)

Bioamrywiaeth - creu Rhwydweithiau Ecolegol Cydnerth er budd cynefinoedd a rhywogaethau amrywiol:

  1. Gwella amodau i helpu rhywogaethau cynhenid, pryfed peillio a darparu cyfleoedd plannu newydd 
  2. Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol 
  3. Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio


Landfill Icons - Waste Minimisation (welsh)

Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi - hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir:

  1. Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff
  2. Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
  3. Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn adnodd

Landfill Icons - Nature Enhancement (welsh)

Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach
- dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle:

  1. Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd 
  2. Adfer mannau sydd wedi'u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i gymunedau fedru eu hailddefnyddio 
  3. Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch â ldtgrants@wcva.cymru neu eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am arweiniad pellach.WG_Funded _land _mono