Ffeithiau allweddol

Ffeithiau allweddol

Gall mynd ati i fasnachu sicrhau nifer o fanteision i chi ond mae'n bwysig cofio nad yw masnachu yn addas i bawb:

  • Nid oes cyfyngiad ar incwm a enillir o fasnachu -  gellir ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion mudiad yn hytrach na bod yn benodol i brosiect unigol a gyllidir gan grant
  • Mwy o annibyniaeth - gall incwm heb gyfyngiadau helpu i sbarduno twf a datblygu annibyniaeth mudiad    
  • Gloywi sgiliau - meithrin diwylliant entrepreneuraidd a datblygu sgiliau fel marchnata, negodi a rheolaeth ariannol
  • Cynnwys defnyddwyr - mae masnachu'n cynnig cyfle yn aml i ddefnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill gael eu cynnwys yn y gwaith o gyflwyno gwasanaethau
  • Effeithlonrwydd - gwneud y defnydd gorau posib o asedau sydd prin yn cael eu defnyddio er mwyn creu incwm (e.e. gofod ystafell neu offer) 

Ffeithiau allweddol am fasnachu:

  • Mae rhai mudiadau'n penderfynu masnachu i gynhyrchu elw'n unig ond mae eraill yn masnachu er mwyn gwneud elw ac i hyrwyddo'u nodau, eu hamcanion a'u gweledigaeth ar yr un pryd.
  • Ni fydd defnyddwyr yn cael dweud wrth fudiadau sut mae'r elw o'r hyn maent yn ei brynu i gael ei wario
  • Bydd gan ddefnyddwyr ddisgwyliadau uchel bob amser a byddant yn disgwyl safonau uchel am eu harian. Mae'n rhaid cysylltu nwyddau a gwasanaethau â darpariaeth o safon bob amser
  • Mae'n rhaid i'r rhanddeiliaid i gyd fod yn gefnogol i'r syniad o gynhyrchu incwm o fasnachu. Mae angen newid diwylliannol sylweddol yn aml er mwyn datblygu dull masnachol llwyddiannus o weithio
  • Mae cynllunio'n allweddol i lwyddiant. Mae gan weithgareddau masnachu sydd wedi'u cynllunio'n briodol lawer mwy o siawns o lwyddo na'r rhai sydd wedi cael eu rhoi at ei gilydd yn fyrbwyll.