Mae WCVA yn falch o gyhoeddi bod cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Grantiau Gwirfoddoli Cymru wedi’i ddyfarnu i 34 o brosiectau yng Nghymru ar gyfer 2019/20, a fydd yn creu cyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru.

Dyfarnu Grantiau Gwirfoddoli Cymru i 34 o brosiectau i greu 1576 o gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru. Mae'r cynllun grant hwn yn annog ac yn cefnogi gwirfoddoli ymysg pobl ifanc, a bydd 7 o'r prosiectau yn mynd ati'n benodol i alluogi pobl ifanc 14-25 mlwydd oed i wirfoddoli yn eu cymunedau.

Nod Grantiau Gwirfoddoli Cymru yw cefnogi prosiectau gwirfoddoli ffurfiol sy'n recriwtio, yn cefnogi, yn hyfforddi ac yn lleoli gwirfoddolwyr newydd. Mae'r grantiau wedi'u rhoi i brosiectau sydd wedi dangos y gallant gyfrannu at gyflawni canlyniadau yn un neu fwy o flaenoriaethau strategaeth Llywodraeth Cymru, 'Ffyniant i Bawb' (y blynyddoedd cynnar, tai, iechyd meddwl gwell, sgiliau a chyflogadwyedd a gofal cymdeithasol). Disgwylir hefyd i bob prosiect gyfrannu at chweched flaenoriaeth, sef datgarboneiddio.

Bydd y prosiectau yn cyfrannu at ganlyniadau ym mhob blaenoriaeth, gyda phwyslais cryf ar wella iechyd meddwl a chyflogadwyedd.

Cafodd y swm llawn sef£630,124 ei ddyfarnu i'r 34 prosiect sy'n anelu at alluogi1576 o wirfoddolwyr i gyfrannu135,758 o oriau o wirfoddoli mewn cymunedau ledled Cymru, sy'n gyfraniad gwerth£1,732,272* at economi Cymru.

Dywedodd Andrea Wayman, Prif Swyddog Gweithredol Elite Supported Employment,'rydyn ni wrth ein boddau o gael grant gan Gwirfoddoli Cymru. Fe fydd y grant yma'n galluogi Elite i groesawu 30 o wirfoddolwyr, a fydd yn cyfrannu cymorth gwerthfawr at ein helusen a'i chyfranogwyr gan gynorthwyo eu datblygiad personol a galwedigaethol'.

Dyma'r mudiadau sydd wedi sicrhau Grant Gwirfoddoli Cymru ar gyfer 2019/20:

Enw'r Mudiad

Enw'r Prosiect

Barnardo Services Limited

Volunteers Nurturing Families / Gwirfoddolwyr yn Meithrin Teuluoedd

Bridgend YMCA Pen-y-bont

Y Give Time project

Canoe Wales / Canŵ Cymru

PaddleSport Young Volunteers / Gwirfoddolwyr Ifanc PaddleSport

CBSA (Wales) Ltd

Best Friends / Ffrindiau Gorau

Citizens Advice Rhondda Cynon Taf / Cyngor Ar Bopeth Rhondda Cynon Taf

Better Skills = Better Chances / Gwell Sgiliau = Gwell Siawns

Cornelly & District Development Trust / Ymddiriedolaeth Datblygu Corneli a'r Cylch

Working on our Futures / Gweithio ar ein Dyfodol

Disability Arts Cymru / Celfyddydau Anabledd Cymru

The Big MaDCaff Project

Discovery Student Volunteering Service / Darganfod - Gwasanaeth Gwirfoddoli ymysg Myfyrwyr

Student Volunteering / Gwirfoddoli ymysg Myfyrwyr

ELITE SUPPORTED EMPLOYMENT AGENCY LTD

Volunteering 4 All / Gwirfoddoli i Bawb

Emmaus South Wales

Charity Retail Academy

Gilfach Goch Community Association / Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch

Volunteers in Partnership (VIPs) / Gwirfoddolwyr mewn Partneriaeth

GISDA

Gwirfoddoli GISDA

Groundwork Cymru

Green Academy Environmental volunteering / Gwirfoddoli Amgylcheddol yr Academi Werdd

Home-Start Blaenau Gwent

Home-Start Blaenau Gwent Parents' Club / Clwb Rhieni Home-Start Blaenau Gwent

Home-Start Flintshire / Sir y Fflint

Fulfilling Your Potential - Helping to Shape Life Chances / Gwireddu'ch Potensial - Helpu i Siapio Cyfleoedd Bywyd

Innovate Trust

Ysgubor Fawr Community Gardens, St Fagans / Gerddi Cymunedol Ysgubor Fawr, Sain Ffagan

KIM Inspire

InVOLve

Menter Gorllewin Sir Gâr

Fforwm Tywi

Mess Up The Mess Theatre Company LTD

Mess Up The Mess Volunteering

New Pathways

New Pathways Volunteer Project / Prosiect Gwirfoddoli New Pathways

Newport Mind Casnewydd

Young Befrienders Pilot / Peilot Cyfeillwyr Ifanc

Refurbs Flintshire

Flintshire Fellas Wood Shed

Sea Trust CIC

Ffoto Fins & Flippers

SHINE

Volunteer and Shine!

Skanda Vale Hospice

Empowering our Community to Care for Itself

Llamau

Volunteer Mentoring Programme for Young People / Rhaglen Mentora Gwirfoddol i Bobl Ifanc

Swansea and Brecon Diocesan Board for Social Responsibility

Shaping Futures

Swansea Carers Centre / Canolfan Gofalwyr Abertawe

Building Volunteer Skills / Meithrin Sgiliau Gwirfoddoli

Swansea Community Farm / Fferm Gymunedol Abertawe

Calon Farm / Fferm Calon

Swansea Women's Aid / Cymorth i Ferched Abertawe

Step Ahead Together Project

The Guide Dogs for the Blind Association / Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion

My Guide Cymru

UCAN Productions

UCAN PLAY

Wild Ground

Volunteering for all / Gwirfoddoli i bawb

Your Space Marches Ltd

Autism Activity Sessions and Outreach Support / Sesiynau Gweithgarwch Awtistiaeth ac Allgymorth

 *Mae'r cyfrifiad hwn wedi'i seilio ar enillion cyfartalog fesul awr yn 2018 = £12.76

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Earnings/medianhourlyearnings-by-ukcountryenglishregion-year