Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd dysgu i helpu i wella cynaliadwyedd ariannol sefydliad, eu harfogi â'r wybodaeth a'r arbenigedd i dyfu ac arallgyfeirio eu cyllid

D1 Cyflwyniad i gyllid cynaliadwy

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • deall cysyniad cyllid cynaliadwy
 • deall sut y gall mudiadau amrywio eu sylfaen incwm er mwyn sicrhau cynaliadwyedd ariannol
 • gwerthfawrogi'r sgiliau a'r dulliau gweithredu angenrheidiol i fabwysiadu diwylliant entrepreneuraidd
 • deall pwysigrwydd cael cymysgedd o ffrydiau incwm
 • gwybod sut i archwilio ac ymestyn eu hopsiynau cyllido

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D2 Cynllunio busnes a chynllunio strategol

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • deall y gwahaniaeth rhwng cynllunio busnes a chynllunio strategol
 • deall diben cynllun busnes a chynllun strategol a pham mae ar bob mudiad eu hangen
 • gwerthfawrogi manteision y broses gynllunio
 • gallu datblygu cynlluniau busnes a chynlluniau strategol cynhwysfawr

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D3 Grantiau - addas ar gyfer arian

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • gwybod sut i ysgrifennu ceisiadau cryno ac argyhoeddedig
 • deall sut y gall ymchwil da, canlyniadau realistig a chyllideb fanwl-gywir wella siawns cais o gael ei dderbyn
 • gallu ffurfio perthynas gyda rhoddwyr grantiau ac ateb eu disgwyliadau 

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D4 Cyflwyniad i dendro

Bydd y cwrs yn:

 • gwella dealltwriaeth o'r gwahaniaethau rhwng grantiau a chontractau
 • cynyddu gwybodaeth ym maes tendro
 • darparu arweiniad ar y broses dendro
 • archwilio potensial gweithio ar y cyd wrth ystyried ffyrdd o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D5 Masnachu

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn:

 • gallu asesu eu potensial i fasnachu nwyddau neu wasanaethau
 • deall y prosesau sydd ynghlwm â datblygu syniad masnachu
 • gallu datblygu mantais gystadleuol
 • gwybod o ble i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D6 Cyllid benthyciadau

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • deall manteision ac anfanteision cyllid benthyciadau
 • gallu penderfynu a yw cyllid benthyciadau yn opsiwn
 • gwybod am ffynonellau masnachol a ffynonellau eraill o gyllid benthyciadau
 • gwybod o ble i gael gwybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Cynnwys ar hyn o bryd ar gael, cysylltwch â training@wcva.org.uk am fwy o wybodaeth


D7 Gwneud y gorau o asedau

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • deall manteision ac anfanteision datblygu ar sail ar asedau
 • gallu penderfynu a yw datblygu ar sail asedau yn opsiwn
 • gwerthfawrogi'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu, rheoli a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor mentrau o'r fath
 • gallu archwilio ffynonellau cyllid ar gyfer asedau

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D8 Codi arian yn y gymuned

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • creu cynllun ar gyfer codi arian yn eu cymuned leol
 • datblygu achosion priodol dros gael cymorth
 • recriwtio, rheoli a chefnogi gwirfoddolwyr codi arian
 • gweithredu gweithgaredd codi arian yn y gymuned
 • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • dod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

DownloadLlwytho i lawr mewn Saesneg


D9 Rhoi gan unigolion

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • deall beth sy'n cymell pobl i roi
 • creu cynllun ar gyfer codi arian gan unigolion
 • datblygu achosion priodol dros gael cymorth
 • manteisio ar roddion a nwyddau treth-effeithiol
 • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • dod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

DownloadLlwytho i lawr mewn Saesneg


D10 Codi arian ar y rhyngrwyd

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • creu cynllun ar gyfer codi arian ar y cyfryngau digidol
 • datblygu achosion priodol dros gael cymorth
 • gweithredu gweithgaredd codi arian yn ddigidol
 • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • dod o hyd i wybodaeth, cymorth a chyngor pellach

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

DownloadLlwytho i lawr mewn Saesneg
Presentation Saesneg


D11 Cynllunio ac ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am arian (canolradd)

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • deall yr hinsawdd gyllido bresennol yng Nghymru a'i heffaith ar gyllidwyr
 • adolygu eu ffordd bresennol o ddatblygu cais
 • defnyddio offer a thechnegau newydd i roi mantais i'w ceisiadau dros rai eraill
 • deall ac ateb disgwyliadau cyllidwyr

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D12 Gweithio gyda chanlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • deall manteision defnyddio dull gweithredu yn seiliedig ar ganlyniadau a sut mae'n berthnasol i'w gwaith
 • nodi a disgrifio'r gweithgaredd, y canlyniadau a'r gwahaniaeth y bydd eu gwaith yn ei wneud
 • dylunio a gweithredu system fonitro a gwerthuso er mwyn casglu a dadansoddi gwybodaeth

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D13 Paratoi strategaeth gyllido gynaliadwy

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • deall beth yw strategaeth gyllido gynaliadwy a pham mae arnynt angen un
 • gwybod sut i archwilio ac ymestyn eu hopsiynau codi arian
 • gallu llunio strategaeth codi arian gynaliadwy a realistig

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D14 Rhedeg apêl cyfalaf llwyddiannus

Download

Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg 


D15 Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn:

 • Deall beth yw ymddiriedolaethau a sefydliadau sy'n dyfarnu grantiau
 • Ymwybodol o beth mae ymddiriedolaethau yn ei ariannu
 • Gwybod sut i ymchwilio i ymddiriedolaethau
 • Gwerthfawrogi'r ffactorau allweddol mewn cais llwyddiannus
 • Gwybod sut i gysylltu ag ymddiriedolaethau a datblygu cydberthnasau â hwy
 • Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg
Llwytho i lawr yn Gymraeg


D16 Paratoi at godi arian

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall beth a olygir wrth godi arian a'r gwahanol ffynonellau incwm drwy godi arian
 • Deall y gofynion cyfreithiol ac arfer gorau o ran codi arian
 • Penderfynu a yw eu mudiad yn addas i'r diben
 • Gwerthfawrogi'r sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i godi arian
 • Deall y cylch cynllunio codi arian

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg


D17 Cofrestru ar gyfer cymorth rhodd

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Cofrestru â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i hawlio Cymorth Rhodd
 • Cael datganiadau Cymorth Rhodd gan eich rhoddwyr
 • Cadw cofnodion priodol
 • Gwneud hawliad am Gymorth Rhodd
 • Hyrwyddo Cymorth Rhodd
 • Sicrhau'ch bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • Gwybod ble i fynd am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngo

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg


D18 Cyflwyniad i roi arian trwy'r gyflogres

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall egwyddorion rhoi arian trwy'r gyflogres
 • Gwneud penderfyniadau ynglŷn â'r ffordd orau i'ch elusen elwa o'r ffynhonnell incwm digyfyngiad hwn
 • Ennill sgiliau ymarferol i wneud y gorau o roi arian trwy'r gyflogres i'ch elusen
 • Rhannu syniadau ysbrydoledig ar gyfer hyrwyddo rhoi arian trwy'r gyflogres
 • Sicrhau bod eich mudiad yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • Gwybod ble i fynd am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

Download
Llwytho i lawr mewn Saesneg


D19 Cyflwyniad i godi arian drwy gymynroddion

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

 • Creu cynllun i godi arian drwy gymynroddion
 • Deall beth sy'n ysgogi pobl i adael cymynrodd
 • Datblygu dadleuon priodol dros gefnogaeth
 • Gweithredu gweithgaredd codi arian drwy gymynroddion
 • Cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau
 • Gwybod ble i fynd am ragor o wybodaeth, cymorth a chyngor

Ar gael yn Saesneg yn unig. Os oes angen y deunyddiau cwrs gael eu cyfieithu, cysylltwch â training@wcva.org.uk

Download
<a href="/med