Ein cysylltiad â'r trydydd sector


Gyda thros 35 mlynedd o brofiad, mae Keegan & Pennykid ar flaen y gâd o ran darparu yswiriant annibynnol a chyngor ar wasanaethau ariannol i fudiadau trydydd sector yn y DU. Yn 1997, bu i'r cwmni lansio "Encompass", sef polisi yswiriant yn benodol ar gyfer Elusennau a Mudiadau Gwirfoddol.


Mae Encompass ers hynny wedi datblygu i fod yn un o gynlluniau mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer yswiriant a gwasanaethau ariannol i'r trydydd sector, ac mae WCVA, SCVO a LVSC yn ardystio'r cynllun. Hyd yma, ers 1997, mae Keegan & Pennykid wedi rhoi dros £1.4m yn ôl i'r trydydd sector drwy ddarpariaeth Encompass.
Prif Nodweddion Polisi Yswiriant Encompass


• Gellir teilwra ac ymestyn yr yswiriant i anghenion eich mudiad
• Llinell Gymorth Cyngor Cyfreithiol am ddim
• Llinell Gymorth Gofal Cwnsela am ddim
• Gwirfoddolwyr yn cael eu cynnwys yn safonol
• Arbedion Cymal TAW arbennig
• Rhandaliadau Llog Isel
• Yn cynnwys Digwyddiadau a Chestyll Neidio
• Tâl-dros-ben isel neu ddim o gwbl ar y rhan fwyaf o gynlluniau yswiriant
• Cyngor ar asesiadau risg, dilyniant busnes a phrisiadau
Mae casgliad Keegan & Pennykid o bolisïau Encompass i'r trydydd sector hefyd yn cynnwys:
• Yswiriant Encompass ar gyfer Neuaddau Pentref a Chymunedol
• Yswiriant Encompass ar gyfer Cartrefi a Cherbydau (i gyflogwyr trydydd sector a gwirfoddolwyr)
• Gwasanaethau Ariannol i Elusennau a'r Sector Dielw
• Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr a Chyhoeddus


I gael cyngor a dyfynbrisiau, cysylltwch â Keegan & Pennykid ar y rhif rhadffôn yma:  0800 731 8030 neu ewch i www.keegan-pennykid.com .

Astudiaeth achos
'Cystadleuol, gwerth da a phroffesiynol'
'Mae broceriaid yswiriant Keegan and Pennykid hefyd yn rhan o'n rhaglen Cynlluniau Disgownt. Mae eu polisi yswiriant Encompass wedi'i greu'n benodol ar gyfer elusennau a mudiadau gwirfoddol. Plant yng Nghymru, sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, yw'r corff ymbarél ar gyfer grwpiau yng Nghymru sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae'r corff wedi defnyddio gwasanaethau Keegan and Pennykid.


'Fel y mudiad ymbarél cenedlaethol i blant yng Nghymru, mae Plant yng Nghymru yn gweithio gyda thros 300 o aelodau o'r sector gwirfoddol, statudol a phreifat. Rydym wedi defnyddio Keegan and Pennykid i ddarparu atebolrwydd, indemniad ac yswiriant cynnwys ers dros naw mlynedd.