Cefnogi elusennau, gwirfoddolwyr, a chymunedau

Membership 2017 W

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yw'r mudiad aelodaeth cenedlaethol i'r trydydd sector yng Nghymru.  Ein gweledigaeth yw bod y trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb.  Anelwn at gyflawni hyn drwy ddylanwadu, cysylltu a galluogi.

Mae aelodaeth yn agored i unrhyw fudiad trydydd sector - elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, a mentrau cymdeithasol - sy'n gweithio yng Nghymru.  Fel Aelod o WCVA, bydd cyfle gennych i siapio ein gwaith yn ymarferol a bod yn rhan o rwydwaith cyfoethog o fudiadau o'r un anian sy'n rhannu gweledigaeth debyg. Mae ffioedd Aelodau yn dibynnu ar Incwm y Mudiad.

Gall mudiadau statudol, a mudiadau neu unigolion sy'n gweithio er elw yn y trydydd sector sy'n rhannu ein gweledigaeth ac yn dymuno cefnogi gweithredu gwirfoddol yng Nghymru ymuno â ni fel Partneriaid i WCVA.

Mae diweddariadau a gwybodaeth ar gael am ddim gan WCVA i unrhyw fudiad, cwmni neu unigolyn fel Tanysgrifiwr.

Mae WCVA yn ymrwymo i gydweithio'n greadigol ac yn gynhyrchiol â'n Haelodau a'n Partneriaid i wella llesiant i bawb.  Ymunwch heddiw i siapio ein gwaith ac i gael y canlynol:

  • Newyddion, bwletinau gwybodaeth a hysbysiadau rheolaidd
  • Digwyddiadau a chyfleoedd arbennig i aelodau yn unig
  • Gostyngiadau a chynigion ar gyrsiau hyfforddi WCVA, llogi ystafelloedd, gwasanaethau cyflogres, Recriwt 3, PQASSO, meddalwedd, telathrebu ac yswiriant

Gallwch gofrestru yma. Mae'n hawdd ac yn gyflym, ond os cewch unrhyw drafferth, ffoniwch ni ar 0300 111 0124.