Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a’u hwyluso

Effective Facilitation Skills

Gan gydnabod y ffaith bod sgiliau hwyluso yn hanfodol i ymgysylltu'n effeithiol rydym yn cynnig ystod o opsiynau Hyfforddiant Hwyluso i unigolion a mudiadau â lefelau amrywiol o brofiad. Mae ein cyrsiau hyfforddi i hwyluswyr yn cynnig cyfle i ennill y sgiliau a'r hyder i hwyluso yn eu meysydd gwaith eu hunain.

Cyflwyniad i hwyluso

 

Hyd

1 diwrnod

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i hwyluso, ac yn galluogi cyfranogwyr i ddeall rôl yr hwylusydd ac ymarfer amrywiaeth o sgiliau a thechnegau hwyluso.

Bydd y cyfranogwyr yn dysgu sut mae cynllunio a chynnal digwyddiadau sy'n cael eu hwyluso'n effeithiol, datblygu sgiliau holi da ac yn archwilio technegau i ddelio â materion ac ymddygiad heriol.

Fe fydd yn gwrs cyfranogol ble bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i archwilio ac i ymarfer hwyluso mewn awyrgylch dysgu diogel.

Amcanion dysgu

 • Cyflwyno egwyddorion cyfranogi a hwyluso effeithiol
 • Archwilio pryd a ble y mae dulliau hwyluso yn fwyaf priodol
 • Nodi'r sgiliau a'r gwerthoedd allweddol a ddefnyddir wrth hwyluso
 • Dechrau datblygu pecyn o dechnegau hwyluso
 • Darparu cyfle i gyfranogwyr i ymarfer sgiliau a thechnegau mewn amgylchedd cefnogol
 • Rhannu profiadau gyda chyfranogwyr eraill

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Disgrifio egwyddorion cyfranogi, hwyluso a meithrin consensws effeithiol
 • Gwerthuso'r sgiliau a'r gwerthoedd allweddol a ddefnyddir wrth hwyluso
 • Cymhwyso gwahanol dechnegau hwyluso i wahanol sefyllfaoedd
 • Defnyddio 'pecyn hwyluso' hanfodol o dechnegau a phrosesau
 • Gwybod ble i gyrchu at adnoddau ychwanegol

Cynulleidfa darged

Mae'r cwrs yma wedi'i anelu ato'r rhai sydd eisiau datblygu ei sgiliau hwyluso er mwyn galluogi nhw i hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau gyda dinasyddion, cymunedau, cydweithwyr a sefydliadau partner.

Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.


Sgiliau hwyluso effeithiol

 

Hyd

2 diwrnod

Caiff cyfranogwyr y cyfle i feithrin dealltwriaeth o rôl yr hwylusydd, dysgu i gynllunio a rhedeg digwyddiadau a hwylusir yn effeithiol, dysgu ac ymarfer ystod o dechnegau hwyluso yn cynnwys adeiladu consensws, technegau cwestiynu, dulliau pleidleisio a graddio. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried pendantrwydd a sut i reoli gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd.

Bydd yn gwrs cyfranogol lle caiff cyfranogwyr y cyfle i ystyried ac ymarfer hwyluso mewn amgylchedd dysgu diogel.

Amcanion

Galluogi cyfranogwyr i ddeall rôl yr hwylusydd, i wella eu sgiliau presennol a dysgu ac ymarfer ystod o sgiliau a thechnegau hwyluso.

Canlyniadau dysgu

Ar ôl mynychu'r cwrs yma byddwch yn gallu ....

 • Disgrifio egwyddorion o gyfranogi, hwyluso ac adeiladu consensws yn effeithiol
 • Gwerthuso sgiliau allweddol a gwerthoedd a ddefnyddir mewn hwyluso
 • Rhoi technegau adeiladu consensws ar waith
 • Gweithredu ystod o dechnegau cwestiynu
 • Dangos amrywiaeth o dechnegau pleidleisio a graddio
 • Nodi ffyrdd i fod yn fwy pendant
 • Deall ffyrdd i ddelio â gwrthdaro a sefyllfaoedd anodd
 • Gwybod ble i gael gafael ar adnoddau ychwanegol

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Caiff y cwrs hwn ei anelu at y rheini sydd am ddatblygu a gwella eu sgiliau hwyluso i'w galluogi i hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn effeithiol gyda dinasyddion, cymunedau, colegau a phartneriaethau.


Gallwn hefyd deilwra'r cwrs hwn i'ch mudiad, cysylltwch â ni i gael sgwrs anffurfiol am eich anghenion dysgu.