Deall a denu gwirfoddolwyr yr unfed ganrif ar hugain

Amcanion

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i archwilio’ch gweledigaeth o wirfoddoli a sut i ennyn diddordeb gwirfoddolwyr yn effeithiol yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mewn cymdeithas sy’n newid mae’n hanfodol deall gwirfoddolwyr modern a’r ffordd orau o ennyn eu diddordeb. Bydd yr arbenigwr gwirfoddoli Rob Jackson yn edrych ar y tueddiadau cymdeithasol sy’n effeithio ar wirfoddoli a sut y gallwch fynd ati i greu newid go iawn.

Cynnwys
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wybod mwy am ddau bwnc pwysig:

 • Deall a denu gwirfoddolwyr yr unfed ganrif ar hugain – y bore
Yn y sesiwn hon byddwch yn edrych ar rai o’r prif ffyrdd y mae cymdeithas yn newid ac effaith y newidiadau hyn ar wirfoddoli. Byddwn yn trafod yr hyn y gall trefnwyr gwirfoddoli ei wneud i ddiweddaru eu harferion i ymgorffori’r newidiadau hyn, gan wella eu siawns o ddenu gwirfoddolwyr yr unfed ganrif ar hugain a dal gafael arnynt. Bydd cyfle i chi hefyd ystyried, trafod a chynllunio’ch gweithgareddau at y dyfodol.

 • Dylanwadu i greu newid – y prynhawn
Anaml y mae creu strategaeth effeithiol i ddenu gwirfoddolwyr yn bwnc y mae uwch reolwyr yn ei ddeall, yn canolbwyntio arno neu’n ei gymryd o ddifrif. Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i ddylanwadu ar uwch arweinwyr a’u helpu i feithrin safbwynt newydd ar wirfoddoli a gosod y sylfaen i gynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol.
Canlyniadau dysgu
Erbyn diwedd y dydd byddwch wedi:

 • ennill dealltwriaeth o dueddiadau cymdeithasol allweddol sy’n effeithio ar wirfoddoli
 • ystyried yr hyn y gellir ei wneud i ymateb i’r rhain
 • ystyried y newidiadau a all fod angen eu gwneud yn eich mudiad
 • archwilio pwysigrwydd diben clir wrth gynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad
 • ei gwneud yn glir pa newid rydych am ei weld yn eich mudiad a datblygu cynllun gweithredu i wireddu’r newid hwnnw
 • ystyried sut y gall eich arferion personol ysgogi newid i greu diwylliant gwirfoddoli mwy positif
Ar gyfer pwy mae'r cwrs
Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i drefnwyr, arweinwyr a rheolwyr gwirfoddolwyr
Rhagor o wybodaeth
Mae Rob Jackson yn darparu ymgynghoriaeth a hyfforddiant yn y Deyrnas Unedig, Ewrop, Gogledd America, Awstralia a Seland Newydd. Mae e’ wedi bod yn gweithio ym myd gwirfoddoli ers dros ddau ddegawd, gan gynnwys arwain rhaglenni gwirfoddoli lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a gweithio am chwe blynedd gyda Volunteering England.

Yn ogystal â’r hyfforddiant, bydd gennych fynediad at y canlynol:
 • copi electronig o’r sleidiau a thaflenni cysylltiedig ar gael i’w lawrlwytho am ddim
 • copi arlein am ddim o’r ail rifyn o’r eLyfr ‘Turn Your Organisation Into a Volunteer Magnet’
 • gostyngiad oddi ar danysgrifio i e-volunteerism.com, y cylchgrawn arlein rhyngwladol ar gyfer arwain a rheoli gwirfoddolwyr
 • 20% o ostyngiad, ar y diwrnod yn unig, oddi ar bris sêl llyfr Rob Jackson a Susan J Ellis, ‘From The Top Down - UK Edition’
Dyddiad:
24 Hydref 2018 - WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Archebu yma