Mae pob un o Weinidogion Cymru’n cwrdd â chynrychiolwyr y trydydd sector ddwywaith y flwyddyn, ac mae’n ffordd bwysig i ni gyfrannu ein barn at benderfyniadau a gwella’r ffordd y darperir gwasanaethau.

Fel rhan o gynllun y trydydd sector mae pob un o Weinidogion Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gwrdd â chynrychiolwyr rhwydweithiau perthnasol o fudiadau trydydd sector sy'n ymwneud â'r meysydd maent yn gyfrifol amdanynt o leiaf ddwywaith mewn unrhyw flwyddyn galendr.

Pwy sy'n mynychu'r cyfarfodydd â Gweinidogion?

Mae Gweinidog perthnasol Cabinet Llywodraeth Cymru a swyddogion a chynrychiolwyr y trydydd sector yn mynychu pob cyfarfod. Yn 2000, bu i Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector gytuno y dylid llunio 'map' i ganfod holl rwydweithiau cenedlaethol y trydydd sector sy'n dwyn ynghyd grwpiau sy'n rhannu diddordeb cyffredin - pan na chanfuwyd dim un rhwydwaith mewn meysydd diddordeb o bwys, gofynnwyd i fudiadau unigol mawrion weithredu fel y rhwydwaith ar gyfer y maes diddordeb hwnnw.

Diben cynhyrchu'r map yw sicrhau cynrychiolaeth briodol yn y cyfarfodydd â Gweinidogion drwy ganfod rhwydweithiau trydydd sector perthnasol ar gyfer portffolio pob gweinidog. Gofynnir i bob rhwydwaith enwebu cynrychiolydd. Mae cynrychiolwyr y trydydd sector ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, gan gynnwys cynrychiolwyr y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, hefyd yn cael eu gwahodd i bob cyfarfod.

Cysylltwch â'r swyddog arweiniol perthnasol yn WCVA (fe'u rhestrir yn y tabl isod) i gael manylion y rhwydweithiau sydd wedi'u cysylltu â phob portffolio, ac enwau'r cynrychiolwyr.

Paratoi at y cyfarfodydd

Mae WCVA yn gyfrifol am drefnu o leiaf ddau gyfarfod cynllunio i baratoi at bob cyfarfod, ac mae'n sicrhau bod y materion a godai'r trydydd sector yn berthnasol yn fras yn y sector drwyddo draw er mwyn gwneud y gorau o'r cyfarfodydd. Dylai cynrychiolwyr y trydydd sector fynd i o leiaf un o'r ddau gyfarfod cynllunio ac, os ydynt am fynd i'r cyfarfod â'r Gweinidog, dylent hefyd fynd i'r rhag-gyfarfod (a gynhelir fel arfer yr un diwrnod â'r cyfarfod). Mae disgwyl iddynt gyflwyno eitemau ar gyfer yr agenda a pharatoi papurau yn ôl yr angen. Mae arnynt ddyletswydd i roi adborth i'w rhwydwaith a sicrhau cyfathrebu effeithiol rhwng y sector a'r cyfarfodydd. Mae gweision sifil yn gweithio gydag arweinwyr polisi WCVA i baratoi agendâu, briffio gweinidogion ynghylch eitemau'r agenda, paratoi cofnodion pob cyfarfod â Gweinidog, a mynd ar drywydd pwyntiau gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfodydd.

 

 

 

 

Portffolio Weinidogion/
Dirprwy Weinidogion
Papurau cynllunio Papurau cyforfodydd
ag Weinidogion
Cyllid Rebecca Evans

Agenda 25.03.19

Nodiadau 25.03.19

Agenda 20.06.19

Papur 1

Annex

Nodiadau 20.06.19

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething
Julie Morgan

 

 

Nodiadau 18.09.19

 

Papur 1 24.07.19

 Llythyr 24.07.19

Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Lesley Griffiths

Agenda 18.03.19

Nodiadau 18.03.19

Agenda 04.06.19

Papur 1

Papur 2

Papur 3

Nodiadau 04.06.19

Tai a Llywodraeth Leol Julie James
Hannah Blythyn

Agenda 11.06.19

Nodiadau 11.06.19

Agenda 30.09.19

Papur 1

Papur 2

Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Eluned Morgan Nodiadau 21.10.19 .
Economi a Thrafnidiaeth Ken Skates
Lee Waters

Agenda 09.09.19

Nodiadau 09.09.19

Agenda 06.03.19

Papur 1

Papur 2

Nodiadau 06.03.19

Addysg Kirsty Williams

Agenda 07.10.19

Nodiadau 07.10.19

Agenda 13.02.19

Papur 1

Papur 2

Nodiadau 13.02.19

Diwylliant, Chwaraeon a Thwirstiaeth Dafydd Elis-Thomas . .
Dirprwy Weinidog Jane Hutt . .

 

 

 

 

Cymerwch olwg ar ein harchif i weld papurau cyfarfodydd â'r Cabinet blaenorol