Cyngor Ffoaduriaid Cymru

Ers dros 25 mlynedd mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gweithio gyda phobl sy'n ffoi rhag erledigaeth, gwrthdaro a gormes. Rydym yn darparu gwasanaethau cymorth arbenigol uniongyrchol i bobl sy'n ceisio lloches a phobl â statws ffoaduriaid ledled Cymru ac yn gweithio i rymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i feithrin dyfodol newydd yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys Rhaglen Hawliau Lloches a gwasanaethau cyngor Symud Ymlaen, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, contractau SVPRS amrywiol gydag awdurdodau lleol, a ariennir gan y Swyddfa Gartref, a gwasanaeth paragyfreithiol arbenigol, a ariennir gan Comic Relief, i fenywod agored i niwed. Rydym yn gweithio'n helaeth gyda phartneriaid amrywiol yn y sector cymunedol, gwirfoddol a statudol ac ymdrechwn i gyfrannu at greu cymdeithas lle mae parch a chydraddoldeb i bawb yn hollbwysig a lle y cynhelir hawliau dynol. Rydym yn cydgadeirio Fforwm Amddifadedd Dim Hawl i Arian Cyhoeddus yng Nghymru gyda'r Groes Goch Brydeinig a Phartneriaeth Ymfudo Strategol Cymru ac yn aelodau gweithgar o Gynghrair Ffoaduriaid Cymru a'r ymgyrch Cenedl Noddfa (https://cityofsanctuary.org/) yng Nghymru.

Fel yr arweinydd yn y sector gwirfoddol ar gyfer gwaith yn ymwneud â phobl sy'n ceisio lloches a phobl â statws ffoaduriaid, mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn gweithio i gefnogi a thyfu Cynghrair Ffoaduriaid Cymru. Sefydlwyd y Gynghrair hon yn 2015 ac mae'n cynrychioli bron i 50 o fudiadau sy'n gweithio yng Nghymru gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid ym mhob cam o'u taith, yn ogystal â gweithio gyda'r cymunedau y maent yn byw ynddynt. Mae'r Gynghrair yn cydweithio er budd ceiswyr lloches a ffoaduriaid a'r cymunedau sy'n eu croesawu, i sicrhau y defnyddir ein hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol posib ac i siarad â llais cydlynol a chryf ynglŷn â pholisïau ac arferion sy'n effeithio ar bobl sy'n ceisio noddfa yng Nghymru.

Wrth gydweithio, mae'r Gynghrair yn cyfrannu at Gymru fwy cyfartal, mwy cyfrifol ar lefel fyd-eang gyda chymunedau cydlynus i wneud Cymru'n lle diogel a chroesawgar sy'n cynnal hawliau dynol a lle y gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid ffynnu.

Amcanion y Gynghrair

  • Cynnal cysylltiad â Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a'r rheini sy'n gwneud penderfyniadau cyhoeddus i sicrhau bod polisïau yn cael effaith bositif ar fywydau ceiswyr lloches a ffoaduriaid wrth iddynt ymsefydlu yng Nghymru, gan ddylanwadu ar y cyd.
  • Gweithio i wneud Cymru'n Genedl Noddfa.
  • Meithrin gallu ymysg aelodau o'r gynghrair i gefnogi pobl sy'n ceisio noddfa a staff a gwirfoddolwyr sy'n ymwneud â'r gwaith hwn (e.e. drwy weithdai neu wybodaeth a diweddariadau ynglŷn â pholisïau, ymarfer a gwasanaethau).
  • Cynnal a hwyluso prosiectau, mentrau neu ddigwyddiadau sy'n gwneud y canlynol:

-          Dathlu a hyrwyddo'r croeso i bobl sy'n ceisio noddfa, a'u cyfraniad

-          Hybu dealltwriaeth o hawliau a materion lloches a ffoaduriaid

-          Galluogi i leisiau ceiswyr lloches a ffoaduriaid gael eu clywed

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Tracey Sherlock: tracey@wrc.wales / 07817 333 511