Cyfiawnder Cymunedol Cymru

Mae Cyfiawnder Cymunedol Cymru, dan ofal Cymru Ddiogelach (www.saferwales.com), yn hwyluso aelodau i rwydweithio ledled Cymru, mewn cyfarfodydd chwarterol, i rannu'r wybodaeth ddiweddaraf, trafod materion allweddol a chreu llais grymus sy'n cael ei glywed mewn sector heriol sy'n symud yn gyflym. 

Mae aelodau Cyfiawnder Cymunedol Cymru wedi datblygu, ac yn defnyddio, maniffesto "byw" er mwyn sicrhau bod ein llais yn deg ac yn gynrychiadol, ac y gall unrhyw aelod gael ei rymuso i gynrychioli'r sector. Mae aelod-fudiadau'n gweithio o fewn meysydd troseddu a chyfiawnder cymdeithasol, ac mae cysylltiad cryf wedi'i ffurfio â Chanolfan Troseddu a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru, i alluogi deialog gynhyrchiol. 

Yn ogystal â mynychu Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, mae aelodau Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn cynrychioli'r rhwydwaith mewn llawer o ddigwyddiadau a chyfarfodydd eraill sy'n dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ledled Cymru. 

Mae aelod-fudiadau Cyfiawnder Cymunedol Cymru yn gweithio mewn meysydd gwaith amrywiol, gan gefnogi'r bobl dlotaf a'r rheini sydd fwyaf agored i niwed, gan gynnwys dioddefwyr a throseddwyr. Yng Nghymru mae ein hamgylchedd yn unigryw gan fod deddfwriaeth ddatganoledig a heb ei datganoli yn dylanwadu arno. 

Dylai asiantaethau trydydd sector sy'n gweithio yn y sector hwn ymgeisio drwy Cymru Ddiogelach gan gysylltu â cjc@saferwales.com 

Dyma rai materion cyfredol (aelodau sy'n diffinio'r rhain): 

  • Gweddnewid Adsefydlu
  • Effaith Deddfwriaeth y Cynulliad ar wasanaethau a buddiolwyr, ee: 

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 2015;

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Deddf Tai (Cymru) 2014 

  • Effaith newidiadau mewn deddfwriaeth a / neu gyfeiriad polisi gan Lywodraeth San Steffan
  • Gweithio gyda Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu i sicrhau'r budd mwyaf i gymunedau
  • Trechu tlodi gan gynnwys tlodi materol, tlodi tanwydd, tlodi o ran cyfleoedd a thlodi gwledig
  • Masnachu pobl a chaethwasiaeth fodern
  • Y posibilrwydd o ddatganoli pellach o ran agweddau ar y system cyfiawnder troseddol