Cyswllt Amgylchedd Cymru

Rhwydwaith o gyrff amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth anllywodraethol yng Nghymru, y rhan fwyaf ohonynt ar waith ledled Cymru, yw Cyswllt Amgylchedd Cymru. Dynodwyd y Cyswllt fel y corff cyfryngol swyddogol rhwng y llywodraeth a sector amgylcheddol anllywodraethol Cymru. Rydym yn rhwydwaith prysur, ar waith mewn meysydd polisi amrywiol. Rydym yn darparu:

 • mecanwaith a fframwaith i helpu cyrff amgylcheddol anllywodraethol Cymru i wireddu amcanion cyfunol
 • llais ar gyfer y mudiad amgylcheddol yng Nghymru
 • llwybr cyfathrebu a deialog rhwng cyrff amgylcheddol anllywodraethol a Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae croeso i unrhyw gorff amgylcheddol gwirfoddol sy'n weithredol yng Nghymru ac y mae ei brif bwrpas yn cyd-fynd ag amcanion elusennol y Cyswllt wneud cais am aelodaeth.

Ewch draw i'n gwefan: www.waleslink.org i gael gwybod mwy am fanteision ymaelodi ac i lawrlwytho ffurflen gais.

Mae'r rhan fwyaf o gydweithio o fewn y Cyswllt yn digwydd o fewn ein Gweithgorau a'n Grwpiau Gorchwyl a Gorffen, sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau.

Dyma rai o flaenoriaethau presennol y rhwydwaith:

 • Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ar waith
 • Glastir
 • Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr
 • Coedwigaeth a dŵr croyw
 • Rhoi Deddf y Môr ar waith
 • Cynorthwyo Aelodau Cynulliad i ddod yn Hyrwyddwyr Rhywogaethau
 • Mynediad at gefn gwlad
 • Cynllun Adfer Natur
 • Datblygu'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol