Rhwydwaith Rhyw CPTS

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (RhCM) yn cynrychioli Rhwydwaith Rhyw CPTS wrth ymgysylltu â'r Cyngor Partneriaeth Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r sector Rhyw i ddarparu llais cryf i sefydliadau sy'n gweithio i ddatblygu materion rhyw yng Nghymru.

Bydd RhCM Cymru'n;           
                                                          
• Cynrychioli'r sector mewn cyfarfodydd a phwyllgorau ar faterion a pholisïau sy'n ymwneud â rhyw a chydraddoldeb ac yn effeithio arnynt,
• Nodi problemau systematig a wynebir gan unigolion o ran eu rhyw ac ymgyrchu dros newid lle y bo'n briodol,
• Annog gweithio ar y cyd ymhlith aelodau i fynd i'r afael â'r problemau a'r materion a nodir,
• Darparu gwybodaeth ar farn y sector mewn perthynas â materion rhyw ac effaith polisïau ar unigolion a sefydliadau,
• Hwyluso trafodaethau ar draws y sector ar faterion sy'n dylanwadu ar gefnogaeth i waith rhyw a chydraddoldeb.

Mae'r Rhwydwaith Rhyw CPTS yn cynnwys:
• sefydliadau'n gweithio ar faterion rhyw a/neu gydraddoldeb yng Nghymru
• unigolion â  diddordeb mewn materion rhyw a/neu gydraddoldeb yng Nghymru

Gall unigolion a sefydliadau ofyn i ymuno â'r rhwydwaith drwy e-bostio llythyr cefnogi sy'n esbonio'u diddordeb yn Rhwydwaith Rhyw CPTS, gwaith eu sefydliadau a manylion cyswllt llawn i admin@wenwales.org.uk

Drwy ymgynghori â'n haelodau, mae'r Rhwydwaith wedi cytuno ar y blaenoriaethau canlynol; sylwer nad yw'r rhain yn nhrefn eu blaenoriaeth. Mae'r rhai â seren are eu pwys yn feysydd gwaith sydd hefyd yn flaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

• Cynyddu nifer y menywod mewn rolau gwneud penderfyniadau*
• Dod i ben â thrais yn erbyn menywod o bob cefndir*
• Sicrhau cyfle cyfartal i fenywod a merched ym mhob agwedd ar fywyd; yn arbennig tai, cyflogaeth, iechyd ac addysg*
• Cefnogi anghenion menywod sydd â chyfrifoldebau gofalu yn ogystal â herio'r tybiaethau y bydd menywod yn awtomatig yn ofalwyr.
• Mynd i'r afael â'r tueddfryd dinesig sy'n effeithio'n negyddol ar brofiad menywod a merched mewn ardaloedd dinesig*
• Herio agweddau negyddol ynglŷn ag anghydraddoldeb rhywiol a thuedd anymwybodol tuag at fenywod a merched a dynion a bechgyn gan ddynion a menywod (ymwybyddiaeth ffug)* 
• Annog a chefnogi gwelededd modelau rôl benywaidd ym mhob agwedd ar fywyd Cymru
• Mynd i'r afael ag effaith rhyw'r diwygiad lles, tlodi ac anghydraddoldeb cyflog/pensiynau*
• Herio gor-rywioli menywod a merched yn y cyfryngau, ar-lein ac mewn hysbysebion fel eu bod yn wrthrychau prynwyr*
Gweithio tuag at ymagwedd well i ddedfrydu cyfreithiol, trefniadau cystodaeth a chefnogaeth amddiffyn i fenywod a merched