Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru (CVC Cymru)

Y Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) yw'r corff ymbarél ar gyfer trydydd sector y sir. Mae'n elusen annibynnol, sy'n gweithredu ar ran holl fudiadau'r trydydd sector. Mae unrhyw fudiad trydydd sector sydd ar waith yn y sir yn gymwys i fod yn aelod o'r CGS.

Mae'r Cyngor Gwirfoddol Sirol yn gweithio gyda grwpiau trydydd sector gan ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant, cymorth, a grantiau i'w galluogi i gyflawni eu nodau a'u hamcanion yn effeithiol. Mae'n cynnal Canolfan Wirfoddoli sy'n recriwtio ac yn lleoli gwirfoddolwyr, yn hyrwyddo arfer da ac yn dathlu gwirfoddoli. Mae'r CGS hefyd yn cynrychioli'r Sector, ac yn hwyluso ei gyfraniad, ar bob lefel o'r broses gynllunio strategol, yn lleol ac yn rhanbarthol. 

Mae'r CGS yn gweithio fel corff cyfryngol i gefnogi'r berthynas waith rhwng mudiadau trydydd sector a chyrff sector cyhoeddus megis yr Awdurdod Lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol ac Awdurdod yr Heddlu. Mae'n aelod o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a holl bartneriaethau strategol allweddol y sir a'r rhanbarth. Yn y rôl hon, mae'r CGS yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda CGSau eraill yn y rhanbarth, cyrff cyhoeddus lleol/rhanbarthol ac eraill i gefnogi'r trydydd sector i ddatblygu a chynnal gwasanaethau diogel, effeithiol ac o safon, sy'n ategu gwasanaethau statudol; ac sy'n cydweddu â'r blaenoriaethau strategol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus y sir/rhanbarth.

Mae pob Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Nghymru yn gymwys i fod yn aelod o Gymdeithas Cynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru.

Dyma flaenoriaethau ein rhwydwaith o fewn Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector:

1. Hyrwyddo a hwyluso llywodraethu da
2. Meithrin arweinyddiaeth effeithiol
3. Cefnogi cydweithio
4. Cefnogi Arloesi
5. Galluogi i wasanaethau gael eu cydgynhyrchu
6. Cynnig Pwynt Mynediad Integredig, Sengl at y trydydd sector lleol ac sydd ar waith yn lleol yng Nghymru
7. Hwyluso deialog a phartneriaeth strategol ar lefel leol a rhanbarthol
8. Dosbarthu arian
9. Galluogi, hyrwyddo a dathlu gwirfoddoli
10. Meithrin gallu cyfannol mudiadau, gan gynnwys gallu ariannol
11. Cyfeirio at gymorth seilwaith arbenigol